Bill Waters ~~ Haiku

Haiku + Tanka, Haibun, Rengay, Shahai, & More

Archive for the tag “Mann Library”

Mann Library: jazz musician

Mann Library's Daily Haiku, 4/30/17

Mann Library’s Daily Haiku, 4/30/17.

*    *    *    *

Advertisement

Mann Library: stray kitten

Mann Library's Daily Haiku, 4/29/17

Mann Library’s Daily Haiku, 4/29/17.

*    *    *    *

Mann Library: thunderheads

Mann Library's Daily Haiku, 4/28/17

Mann Library’s Daily Haiku, 4/28/17.

*    *    *    *

Mann Library: tumbledown shack

Mann Library's Daily Haiku, 4/27/17

Mann Library’s Daily Haiku, 4/27/17.

*    *    *    *

Mann Library: gliding across the lake

Mann Library's Daily Haiku, 4/26/17

Mann Library’s Daily Haiku, 4/26/17.

*    *    *    *

Mann Library: the cat’s tail

Mann Library's Daily Haiku, 4/25/17

Mann Library’s Daily Haiku, 4/25/17.

*    *    *    *

Mann Library: bounding

Mann Library's Daily Haiku, 4/24/17

Mann Library’s Daily Haiku, 4/24/17.

*    *    *    *

Mann Library: so like driftwood

Mann Library's Daily Haiku, 4/23/17

Mann Library’s Daily Haiku, 4/23/17.

*    *    *    *

Mann Library: riverside wedding

Mann Library's Daily Haiku, 4/22/17

Mann Library’s Daily Haiku, 4/22/17.

*    *    *    *

Mann Library: spicing the breeze

Mann Library's Daily Haiku 4/21/17

Mann Library’s Daily Haiku 4/21/17.

*    *    *    *

Post Navigation

%d bloggers like this: